Girls Sub-Varsity Volleyball, Girls Varsity Volleyball · Varsity and SubVarsity Volleyball take matches v. First Baptist